Oud kloostergebouw in Gent omgetoverd tot nieuwe school

In Gent wordt op dit moment een voormalig kloostergebouw van de Zusters van Liefde verbouwd, gerestaureerd en heringericht als nieuwe school voor het BuBaO Sint-Lievenspoort. Geen sinecure, en dat is zelfs zwak uitgedrukt. Toch werd een doordacht ontwerp uitgetekend waardoor de inspirerende ruimte kan worden uitgerust met klaslokalen, vaklokalen en aangepast sanitair.

Verder komt er ook een administratieve zone en wordt de bestaande kapel omgevormd tot turnzaal. De huidige binnenkoer wordt afgebroken en deels vervangen door een nieuwe polyvalente zaal met speelplaats bovenop. Daarnaast wordt er ook voorzien in de aanleg van open speelplaats en parkeerruimte.

BuBaO?

De nieuwe school voor Buitengewoon Basisonderwijs is bestemd voor kinderen met lichte, matige, zware slechthorendheid of doofheid, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, dysfasie en/of verbale dyspraxie en autismespectrumstoornissen. De school staat eveneens in voor geïntegreerd onderwijs (GON) aan kinderen van dezelfde doelgroepen in gewoon onderwijs. In Oost-Vlaanderen is het de enige school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7.

Historische situering

Het project wordt gerealiseerd binnen de DBFM-procedure ‘Scholen van Morgen’. evr-Architecten uit Gent stond in voor het ontwerp. Voor de restauratie en renovatie van de gebouwenschil werkten ze samen met Callebaut Architecten. Hiernaast deden ze beroep op de kennis en ervaring van studiebureau’s Mouton (stabiliteit) en Istema (technieken). Algemene Aannemingen Van Laere voert de werken uit.

“Het imposante neogotisch complex omvat meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte”, start Geert Kinget, productiedirecteur van Van Laere zijn rondleiding. “Het klooster werd in 1873 gebouwd naar een ontwerp van Arthur Verhaegen. Op de site zijn nog restanten van de neogotische gebouwen te vinden. Zoals twee huisjes in de Sint-Lievenspoortstraat, alsook het Bruin gebouw aan de noordzijde.

“Met deze grondige renovatie, zorgen we ervoor dat BuBaO Sint-Lievenspoort de centrale spil wordt op de site. Een kruispunt van een vernieuwd en leesbaar circulatiepatroon. De ingang van de school wordt daarbij duidelijk zichtbaar en voelbaar gemaakt vanaf de Sint-Lievenspoortstraat. En de omgeving wordt autovrij en fel vergroend.”

Doorsteek

“Door het wegnemen van de centrale bebouwing op de binnenhof van het klooster en de perforatie van de buitenschil aan twee zijden ontstaat zo naast een veel vlotter circulatiepatroon, ook veel meer openheid. Het klooster staat niet meer letterlijk in de weg, maar wordt net het levende centrum van de site.”

“De doorbraak door de westvleugel wordt gerealiseerd door drie imposante stalen portieken op een betonconstructie die enerzijds als fundering fungeert en anderzijds als regenwaterput dient voor het complex. Om scheurvorming in de historische gevel te vermijden, pasten we een vijzeltechniek toe waarbij de gevel tijdens de onderkapping op spanning werd gehouden.”

Binnengebied en passerelle

“Op de nieuwe binnenkoer zorgen enkele hedendaagse architecturale ingrepen zoals de polyvalente zaal en de passerelle voor oriëntatie, de juiste schaal en de identiteit van beide nieuwe schooldelen.”

“In het binnengebied wordt een nieuwe polyvalente zaal gerealiseerd aangrenzend aan de vergroende buitenruimte. Boven de polyvalente zaal wordt extra speelruimte voorzien. Deze is rechtstreeks toegankelijk vanuit de doorsteek en vanop de eerste verdieping. Het hellende gedeelte van het dak wordt uitgewerkt als groendak.”

“De verschillende functies van het gebouw ontsluiten allen op dit binnengebied. De verschillende functionele delen krijgen een specifieke kleur om de leesbaarheid voor kinderen, personeel en bezoekers te vergroten.”

“Het onthaal en de administratie van de nieuwe school worden gelokaliseerd op de meest logische en zichtbare plaats: aan de doorsteek en in de westgevel.”

“De historische kloostergangen worden hergebruikt en geoptimaliseerd. Daarrond worden functionele, flexibele en heldere klassen ingericht. Circulatie doorheen het gebouw wordt helderder en eenvoudiger gemaakt door toevoeging van een passerelle op de eerste en tweede niveaus.”

Kapel

“De voormalige kapel wordt herbestemd als sportzaal. Een tussenvloer die in de jaren ’60 werd voorzien, wordt terug weggenomen waardoor de historische ruimtelijkheid in ere wordt hersteld. Het bestaande tongewelf in goede staat wordt integraal bewaard. In functie van bescherming tijdens de werken wordt dit gewelf afgeschermd met een dampscherm.”

“Met respect voor de bestaande ruimtelijkheid worden twee nieuwe ingrepen uitgevoerd. De passerelle in een balkon wordt doorgetrokken en een volume voor de sportleerkrachten wordt toegevoegd. Via het balkon is de toneelklas toegankelijk op de tweede verdieping. In de sporthal zelf wordt gefocust op balsporten. Sporttoestellen en hun bevestigingen worden geïntegreerd in de wanden en de vloer. Zodat de ruimtelijkheid bewaard blijft.”