Oud kloostergebouw in Gent omgetoverd tot nieuwe school

Rondgang klassenvleugels

“Het bestaande gebouw is hoofdzakelijk geconcipieerd als massieve metselwerkstructuur. Dit leidt tot aantrekkelijke plafonds geconstrueerd in baksteengewelven. Deze bestaan uit een schaalconstructie van 9 cm dik. Opgevuld met zand, assen en, in mindere mate, puin.”

“In de verblijfruimtes zijn trekkers aanwezig die de spatkrachten in de gewelven opvangen. Om de eigenheid van deze structuur te verzoenen met de prestaties die geëist worden omtrent stabiliteit, akoestiek, afwerkingstoleranties,…”

In het ‘Scholen Van Morgen’-programma werd in samenspraak met de aannemer gekozen om alle vloeren op te hogen met een lichte uitvullaag. Zo wordt een nieuwe zwevende dekvloer voorzien boven de bestaande baksteengewelven. Het hoogteverschil wordt uitgepast ter hoogte van de trappen door het toevoegen van een extra trede. Buiten deze trede worden de trappenhuizen integraal gevrijwaard, gelet op de ruimtelijke en historische waarde.

“Op de verschillende bouwlagen zijn nog verschillende waardevolle interieurelementen aanwezig die worden afgeschermd, hersteld en teruggebracht. Hieronder een aantal waardevolle deuren, schouwmantels en sierelementen in de gevel zoals het resterende kruis op de kapel, glas in lood, smeedijzer,… Naast de historische waardevolle elementen worden ook een aantal reeds aanwezige bouwmaterialen op een andere manier hergebruikt. Zoals het constructiehout voor zolder en kapel, maar ook natuursteenplinten, tegels en dorpels worden gerecupereerd. Alle niet-waardevolle of herbruikbare objecten zoals tussenwanden, nutsleidingen en toestellen worden verwijderd in de ontmanteling.”

“De nieuwe scheidingswanden worden opgevat als lichte metalstudstructuren. Zo worden er geen nieuwe lasten aangebracht op de bestaande structuur.”

“Tussen twee klassen wordt telkens een tussenschot voorzien waarin berging, wastafel en sanitair wordt ondergebracht. Deze inrichting biedt een aantal aanvullende mogelijkheden voor de leerkrachten. Het laat toe om te werken in specifieke, afgeschermde leefgroepen. Daarnaast is het ook mogelijk om bij noodgevallen toezicht te houden over twee klassen. Technisch is het ook interessant omdat zo alle leidingswerk verticaal kan worden georganiseerd in schachten waardoor geen kanalen in de waardevolle ruimtes hoeven te verlopen.”

Zolder

“Op zolder vallen de imposante dakspanten op. Ze zijn gezandstraald en beschermend behandeld. Kepers en gordingen worden hersteld en waar nodig verstevigd. Het hout was hier aangetast door zwam. Dit werd zone per zone en per type aantasting behandeld. In deze context werden ook een aantal spantbenen integraal vervangen. Na herstelling werd het dak doorgedreven geïsoleerd met ongeveer 30 cm minerale wol.”

“Oorspronkelijk was er in elke travee een dakkapel aanwezig. Deze zijn echter in een voorgaande renovatie volledig afgebroken. Aangezien er geen enkele restant overbleef was het dan ook onmogelijk om deze terug te brengen. Omwille van de functionaliteit kozen we ervoor om per travee een dakvlakvenster te voorzien.”

“Op zolder is er ruimte voor de financiële dienst van de vzw’s, een aantal klassen en een aantal vergaderzalen. De laatste slede van de trappenzaal in de noordvleugel werd in functie van het brandveiligheidsconcept aangepast door een nieuwe betonslede aan te brengen bovenop de bestaande trap.”

Duurzaamheid

“Hoewel een renovatie zijn beperkingen heeft op het gebied van energiebesparing, wordt zwaar ingezet op een minimum verbruik en een maximaal comfort. Zo worden alle ramen vervangen en vloer en dak doorgedreven geïsoleerd. Bovendien wordt hoog ingezet op luchtdichtheid door verzorgde detaillering en toepassing van balansventilatie. Tot slot speelt de inertie van de bestaande structuur een grote rol in het uitvlakken van de temperatuurspieken.”

Duurzaamheid is trouwens veel meer dan energiebesparing. Het ‘instrument voor Duurzame Scholenbouw’ dat door evr-Architecten werd ontwikkeld voor AGIOn en GO!, werd ook hier ingezet als ontwerptool.

“Duurzaam bouwen is in de eerste plaats ‘gebruiken wat er is’. Maximaal hergebruik en valoriseren. Daarnaast wordt ook ingezet op de vergroening van het gebied. Wat goed is voor natuurontwikkeling en het milieu. Alsook het voorzien van een klimaatrobuust watersysteem met overgedimensioneerde hemelwaterputten, bufferinrichtingen en verhardingen met rechtstreekse infiltratie.”

evr-Architecten, ontwerpteam voor duurzame architectuur en scholenbouw

evr-Architecten uit Gent promoot al meer dan 20 jaar onverdroten de principes van duurzaam bouwen. Lang voor het begrip een modewoord werd en een manier voor ondernemingen om zich een groen imago aan te meten. In hun visie vertrekken de vennoten Luc Eeckhout, Jan Van Den Broeke en Luc Reuse steeds vanuit de inhoud. Niet vanuit de vorm. Hun ecologische denkproces leidt uiteindelijk tot de architectuur en niet omgekeerd.

www.evr-architecten.be